Umělci

Informace

Seznam děl umělce Seydl Zdeněk

(*29.4.1916 - †17.6.1978) - český malíř a grafik Zdenek Seydl se vyučil typografem, v roce 1941 absolvoval Uměleckoprůmyslovou školu u F. Kysely. Byl členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar, ale patřil do tzv. válečné generace, kterou nelze zařad
(*29.4.1916 - †17.6.1978) - český malíř a grafik
Zdenek Seydl se vyučil typografem, v roce 1941 absolvoval Uměleckoprůmyslovou školu u F. Kysely. Byl členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar, ale patřil do tzv. válečné generace, kterou nelze zařadit do žádného programového směru.
Osobité prvky se v Seydlově tvorbě objevily již roku 1929 a byly částečně ovlivněny jeho původním typografickým školením. Válečné zážitky a trauma okupace se odrážejí v tvorbě první poloviny 40. let (Furor teutonicus, 1944; Nadčlověk, 1944). Tvorba byla spíše grafická až groteskní, provedená výraznou linií a plošně pokládanými barvami (Brouk, 1945; Baba princmetálová). Odpovídalo to umělcovu soustředění na suchou jehlu, knižní grafiku, loutkový i kreslený film (například Paraplíčko, Špatně namalovaná slepice, Písnička a lev, 1957), scénografii (v letech 1957-77 pracoval pro Národní divadlo) a užité umění. K malbě se opět výrazněji vrátil v 60. letech.
In: KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století

* * * * *
Zdenek Seydl byl manželem hereèky Alexandry Myškové. Už od mala mìl štìstí v neštìstí. Když jako dítì pøišel o rodièe, vzal si ho do rodiny významný sochaø Karel Pokorný. Umìlecké prostøedí domu Pokorných probudilo v malém Zdenkovi výtvarný talent. Otèím Pokorný jeho talent poznal a v roce 1929 Zdenek Seydl jako dítì poprvé vystavoval. Z výstavy dìtské kresby si odnesl první cenu. Karel Pokorný dobøe vìdìl jaká rizika nese umìlecká dráha a proto nechal mladého Zdenka vyuèit tiskaøskému umìní. Již v té dobì získal Zdenek Seydl dokonalé øemeslné základy práce s knihou. Po vyuèení absolvoval jednoroèní kurs kreslení na Státní grafické škole a vystudoval Umìleckoprùmyslovou školu v Praze, kterou absolvoval v roce 1941 ve tøídì profesora Kysely. Vìnoval se pøevážnì grafické práci (knižní úpravy, plakáty), pøíležitsotnì pracoval v divadle. Své první návrhy vystavoval Zdenek Seydl ve 30. letech v Mánesu na Pøehlídce dìtských kreseb (kostýmy ke Smetanovým operám). Jeho spolupráce s divadlem nabyla trvalejšího charakteru teprve v 50. letech. V Divadle E.F.Buriana vytvoøil kostýmy pro inscenaci Vojny E.F.Buriana )1955) a celou výpravu pro Operu z pouti (1956). Od roku 1957 zaèala jeho tvorba pro Národní divadlo, i když spolupracoval i s jinými divadly (Divadlo Na Vinohradech, Semafor). Nejèastìji se Zdenek Seydl podílel na výpravì baletních inscenací (Škvor: Doktor Faust, Stravinskij: Petruška a Pták Ohnivák, Martinù: Špalíèek) a také oper (Dvoøák: Èert a Káèa, Pauer: Èervená Karkulka). Pro èinohru navrhoval vìtšinou pouze kostýmy (Brecht: Matka kuráž a její dìti). Kostýmy i scény s jasnou linií a záøícími barevnými plochami stylizoval až do grafické nadsázky. Za soubor kostýmù ke Stravinského baletu Petruška získal na pražském quadriennale 1967 støíbrnou medaili. Zdenek Seydl je však známìjší ze své tvorby pro dìti viz obrázek nebo z ilustrací knih napøíklad knih Bohumila Hrabala.
Filmografii hraných filmù Zdenka Seydla najdete na stránkách Èeské filmové nebe nebo Filmová databáze.
In: http://www.akaska.cz/?page=94

***********
Vyrostl po smrti rodičů v rodině sochaře Karla Pokorného. V roce 1929 poprvé vystavoval v Mánesu na Přehlídce dětských kreseb (kostýmy ke Smetanovým operám) a odnesl si cenu za dětskou kresbu. Vyučil se typografem, v období 1932/1933 navštěvoval jednoroční kurs kreslení na Státmí grafické škole a později vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze, kterou v roce 1941 absolvoval ve třídě profesora Františka Kysely [1].
Jeho neobvyklý grafický projev charakterizuje grafická lapidárnost, dekorativní stylizace a svoboda projevu. Válečné zážitky se odrazily v tvorbě (Furor teutonicus, 1944, Nadčlověk, 1944), později přešel do grotesktní nadsázky realizované výraznými liniemi a plošně pokládanými barvami (Brouk, Baba princmetálová). Po druhé světové válce se věnoval převážně grafice, ilustrování, loutkovému i kreslenému filmu (Paraplíčko, 1957, Lev a písnička, 1959, Biliár, 1961, Špatně namalovaná slepice, 1964). Byl autorem knížek pro děti, např. Co jsem viděl a slyšel v trávě (1965), Motýli (1966). Pracoval také jako výtvarný redaktor v nakladatelství Československý spisovatel.
Za zmínku stojí též jeho scénografická tvorba. Již ve 30. letech spolupracoval s amatérskou skupinou Divadelní kolektiv mladých, v 50. letech s Divadlem E. F. Buriana a od roku 1957 pak po mnoho let s pražským Národním divadlem, kde vytvářel nejen kostýmy (zvláště pro činohru), ale i celou výpravu (zejména pro operu a balet). Za soubor kostýmů ke Stravinského baletu Petruška získal na Pražském quadriennale 1967 stříbrnou medaili.
Jeho obálky a grafické úpravy textů Bohumila Hrabala patří k vynikajícím dílům české typografie. K malířské tvorbě se vrátil v šedesátých letech.
In: http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdenek_Seydl


Zobrazit
na stránku
Zobrazeno 1 – 12 z 47 položek
Zobrazeno 1 – 12 z 47 položek