Umělci

Informace

Seznam děl umělce Vojtek Antonín

*1934 Horni Bojanovice Každá úvaha o Vojtkovi musí vycházet z toho, že máme co do činění s básníkem. Na počátku je básník. Je to banální zjištění, ale kladu je na začátek, aby bylo jasné, o čem je řeč: že totiž jeho poetičnost, jeho metafory, jeho vid
*1934 Horni Bojanovice

Každá úvaha o Vojtkovi musí vycházet z toho, že máme co do činění s básníkem. Na počátku je básník. Je to banální zjištění, ale kladu je na začátek, aby bylo jasné, o čem je řeč: že totiž jeho poetičnost, jeho metafory, jeho vidění jihomoravské (přesněji pálavské) skutečnosti - že to není jen něco umělého, něco navíc, něco zvenčí dodaného, že to není jenom věc žánru, rozmaru a osobních zálib, že tu jde o něco hlubšího, o sám postoj ke světu, o možnou existenci na něm. Všudypřítomná tajemnost pravěku mu diktuje malířský postoj ke krajině, ve které žije.
Onen jedinečný konflikt realismu a irealismu, jímž je v jemných nuancích celá tvorba Antonína Vojtka, vyvolal stav oscilace reálem, ireálnem a nadreálnem, v němž zevní, známá, zrakem viditelná realita, současně kladená i popíraná, stane se zázrakem, stane se čímsi, co řečeno Šaldovým slovem, je za zrakem. Nejde o symboly, jde o realitu vídanou a je lhostejné, spatřil-li ji malíř ve snu, vyčetl-li ji z knih nebo skutečně potkal. My jsme pozváni jen k poslednímu dějství celé hry, k poslednímu dějství úsilí, jehož skrytý průběh nám dává tušit, kde umělcovy dotyky hledají pevninu.
Básnivost a touha po harmonii tvoří z jeho obrazů svět, kam vkročíte-li, zůstanete jeho zajatcem. Není to přitom svět nijak naparáděný pro získání diváka; vše je tu vydobyto vážností a úsilím, které by mohlo být vzorem přesné a zralé malířské práce. Antonín Vojtek rozdává svou duši okukujícím. A věří, že nejsou neužiteční blázni...
Vilém Stránský

Antonin Vojtek was born in 1934 in Horni Bojanovice, Czech republic. He lives and works in Breclav, Czech republic.
Called "Painter of South Moravia", Antonin Vojtek belong to family of painters, which connected with a nature as with an infinite source of inspiration. Artist doesn't look for difficult, speculative conflicts and transformations in the nature. Nature and vegetative motives in his works represented in itself as owners/bearers of a sensual beauty and a harmony. A passion for a harmony, quiet, majesty and an intimacy dominates in each work of the artist. Made in pointillism technique, Vojtek's works delight/admire with the poetic form of his schematically vision of the nature, with an expressive detail of a vegetative motive and "a roundish clumpiness" of plants.

Every reflection of Vojtek must evolve from the fact that we are speaking of a poet. It is an ordinary statement, but I have put it first as to be clear what we are talking about, namely that his poetic spirit, his metaphors, his view of the South Moravian reality /more precisely the Pálava region/ - all that is not artificial, there is something more, that is brought up from outside, not only from the genre, not a whim or a quirk of personal preference, but something deeper, an attitude to the world and a possibility of existing in it. The ever-present mystery of primeval times dictates Vojtek´s relation of an artist to the region where he lives. The unique conflict between realism and ir-realism, which fine nuances are in the bottom of the whole Antonin Vojtek´s works, evoked oscillation between the real, ir-real and surreal in which the outer, recognized and visible reality, simultaneously asserted and denied, becomes a miracle, something that is behind the sight, as Šalda said. We don’t think of symbols, there is a shown reality and it is quite indifferent whether the painter saw it in his night dreams, read about them in books or really met it. We are invited to just the last act of the effort which unseen running caused a presentiment about where Vojtek´s touches of an artist seeks earth. The poetic spirit of his pictures and longing for harmony creates a world in which, if you step into it, you are taken captive. It is not a world done up to win over the viewer. Everything is obtained due to seriousness and importance of the efforts that could be an example of precise and mature artistry. Antonín Vojtek gives his whole soul to all those having a look-see. And he believes there are not useless fools.
Vilém Stránský


Zobrazit
Zobrazeno 1 – 9 z 9 položek
Zobrazeno 1 – 9 z 9 položek