Umělci

Informace

Seznam děl umělce Sedláček Vojtěch

(*9.9.1892 - †3. 2.1973) - český malíř, grafik a ilustrátor Studium pražské Akademie výtvarných umění začal V. Sedláček před 1. světovou válkou (1911) a dokončil až roku 1920. Postupně prošel ateliéry Josefa Loukoty, Jana Preislera a M. Švabinského. Ro
(*9.9.1892 - †3. 2.1973) - český malíř, grafik a ilustrátor
Studium pražské Akademie výtvarných umění začal V. Sedláček před 1. světovou válkou (1911) a dokončil až roku 1920. Postupně prošel ateliéry Josefa Loukoty, Jana Preislera a M. Švabinského. Roku 1916 se stal členem Umělecké besedy, po válce (1919) i Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Účastnil se mnohých výstav, zvláště "normalizačních" po roce 1968, nejvýraznějších úspěchů však dosáhl ve 30. letech (čestné uznání v Paříži, 1937; ceny v soutěži o Nejkrásnější knihu, 1938 a 1939). Roku 1946 byl jmenován členem České akademie věd a umění, byl rovněž nositelem Řádu republiky (1962) a titulu národní umělec (1959).
Sedláčkovu tvorbu 20. let poznamenalo sociální umění, které však převáděl na venkovskou tematiku s výraznou figurální složkou, danou jeho vesnickým původem. Teprve koncem stejného desetiletí se vyhranil jeho styl, založený na výrazné barvě, kde nejdůležitější složkou je linie (například Ve žních).
In: KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století

*****
Sedláček: Vojtěch, *9. září 1892 v Libčanech u Hradce Král., čes. malíř a grafik. Studoval na akad. ve škole Jana Preislera a Maxe Svabinského, u něhož 1920 absolvoval. Několik let byl prof. kreslení na střední škole, od 1927 věnuje se jen umění. Už v časných olejích z doby studií se spojuje smysl pro barvu s rukopisem, v němž se uplatňuje grafický živel. Od mládí zaujat venkovem, včleňuje se v popřevratové Uměl. besedě do venkovského křídla sociálního umění. Raná doba, kdy se práce v oleji nespojuje se souběžnou cestou kresby, vyznačuje se převahou figurálních námětů. Kolem 1925 nastává obrat. Kolektivní nálada doby ustoupila přílivu formálních zájmů, s odlivem obsahu ustupuje do pozadí figurální motiv. [Sedláček] nalézá si vlastní krajinu v otevřených rovinách Polabí, které už neopustí ani tehdy, když se usídlí ve vlnité krajině Orlických hor. Kreslíř spolupracuje s malířem, dává barvě a barevným plochám lineární osnovu, která zajišťuje typicky sedláčkovskou prostorovost, a rukopisem oživuje a naplňuje barvu. Nejen útlé zdraví, nýbrž i nedělitelná spolupráce malíře a kreslíře odsunula do pozadí olej a nalezla si vhodný nástroj v technikách (kvaš, akvarel, tempera), jež dovolují větší míru grafického živlu a grafickým živlem nezmenšují plnost barvy. Malba a kresba se prolínají v obrazech i ve vlastní grafice a stejně se prostupuje lyrismus s možnostmi epických námětů. Rozdíl je pouze ve stupni a v užité technice. Vevenkovských idylách z doby sociálního malířství lyrismus docela splýval s epikou, po 1925 připadala epická úloha častěji kreslíři a grafikovi a malíř dával spíše přednost poesii barev a rukopisu, jimiž podává dojem i představu krajiny. Z malířské základny vytěžil kreslíř a grafik, nedal se spoutat technikou a vždy jí užívá jako nástroje. [Sedláček]-ova grafika má odtud silně kreslířský ráz, ale právě tím přinesla oživení. Grafiku a kresbu pěstoval ve volných listech, jako ilustraci a novinářskou kresbu. V malbě krajin, v kresbě i grafice zůstává básníkem venkova, který je mu vždy více než pouhým námětem. Ve venkovanství, ve spolupráci malířského a kresebného živlu, v mistrovství zkratky ozve se leckdy tradice Alšova. - Srv.: Život I. a další, Hollar VI.; Fr. Kovárna, Současné malířství 1930; V. Nebeský, L'art moderne tchécoslovaque 1937. -rna.
(In: Ottův slovník naučný nové doby)

*****
Vojtěch Sedláček ( 9. září 1892 Libčany – 3. února 1973 Praha) byl významný český malíř zejména krajiny Východních Čech.
Vojtěch Sedláček se narodil v budově dnešního obecního úřadu v Libčanech, která byla postavena v roce 1877 jako škola. Školní kronika jmenuje na svých stránkách několik významných učitelů i žáků. Ve škole působil od roku 1904 ve funkci řídícího učitele Antonín Sedláček (1849 – 1929) otec národního umělce, malíře Vojtěcha Sedláčka, který se zde narodil 9. září 1892 jako nejmladší ze sedmi dětí.
Vojtěch Sedláček studoval na reálném gymnáziu v Hradci Králové. Jeho výtvarné nadání zaujalo profesora kreslení Antonína Hudce, který ho doporuči ke studiu na Akademii výtvarných umění v Praze. Zde studoval do roku 1919 na všeobecné škole, vedené Janem Preislerem a od roku 1916 v grafické speciálce Maxe Švabinského. V roce 1918 složil zkoušky na středoškolskou profesoru kreslení a působil pak na gymnáziích jako profesor kreslení.
V roce 1925 se oženil s Marií Serbouskovou, textilní výtvarnicí v oboru paličkované krajky. O rok později odchází na zdravotní dovolenou. Začíná pracovat jako samostatný umělec. V Javornici v Orlických horách si zde se ženou zřizují ve stavení jejich rodičů letní byt, v němž tráví pak každým rokem většinu času od jara do zimy. V roce 1930 odchází z vážných zdravotních důvodů na trvalý odpočinek, ale nepřestává malovat. Účastní se mnoha výstav u nás i v cizině. V roce 1933 si kupuje prvního koně a vozík, jež mu slouží k vyjížďkám do okolí Javornice za malířskými motivy. V zimě je v Praze ve svém bytě s ateliérem v Domě umělecké besedy.
Vojtěch Sedláček zaujímá mezi řadou malířů, kteří ztvárňovali krajinu východních čech, výjimečné místo. Znal dobře lopotní život na venkově, zvyky, životní radosti a starosti. Jedinečnost jeho děl spočívá ve spojení krajiny s člověkem. Nejčastějším námětem je česká krajina, viděná v rytmu každodení práce. Byl také činný jako ilustrátor. Zvláště známe jsou jeho živé ilustrace v knize bratří Mrštíků „Rok na vsi“. Jeho obrazy českého venkova s pluhem, oráčem s koňmi, koněm a bryčkou, s fůrou obilí na žebřiňáku, s venkovany, kteří ručně sklízejí úrodu, patří již vlivem mechanizaci minulosti. Každá Sedláčkova kresba, kvaš nebo tempera vyjadřuje přesvědčivě v čistých a svěžích barvách a pružném štětcovém rukopise život venkova.
Za svého plodného života se dočkal mnoha uznání, z nichž nejvýznamnější bylo jmenování laureátem státní ceny v roce 1954, národním umělcem v roce 1959 a v roce 1962 se stal nositelem Řádu republiky. Vojtěch Sedláček zemřel 3. února 1973 v Praze a jeho ostatky jsou uloženy hřbitově v rodných Libčanech.
In: http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/490460-vojtech-sedlacek
Signatury

Signatura 1 Vojtěch SedláčekSignatura 2 Vojtěch SedláčekSignatura 3 Vojtěch Sedláček
Zobrazit
na stránku
Zobrazeno 1 – 12 z 83 položek
Zobrazeno 1 – 12 z 83 položek