Pro? si ?í?ané vozí z Prahy ?ínské obrazy?

10. 04. 15 | by Vilém Stránský [mail] | Kategorie: osudy, z domova, ArtBohemia

Link: http://www.lidovky.cz/cinane-si-vozi-z-prahy-cinske-obrazy-d7q-/kultura.aspx?c=A150408_095029_ln_kultura_hep#utm_source=email&utm_medium=text&utm_campaign=lidovky.directmail

 

Old?ich Hejtmánek | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávyOLD?ICH HEJTMÁNEK | FOTO:  PETR TOPI?MAFRA

PRAHA Vypreparovanou lebku papuánského domorodce i tušové malby ?ínského mistra má v nabídce galerista a majitel auk?ní sín? Arcimboldo Old?ich Hejtmánek. P?ed pár lety zjistil, že v ?esku jsou desítky obraz? ?ínského malí?e, kterého zbož?ují sb?ratelé v ?ín?, ale u nás ho tém?? nikdo nezná.

LN Vloni byl nejprodávan?jším autorem na ?eskýchaukcích ?ínský malí? ?chi Paj-š’. Prodali jste jehoobrazy za tém?? 63 milion?. Pro laiky je tento um?lec neznámý. Jak jste se k n?mu dostal?
Já se zajímám o orientální um?ní od šestnácti a konkrétn? dílem ?chi Paj-š’e se zabývám zhruba deset let. Dozv?d?l jsem se, že ve dvacátých letech byla v Praze výstava ?ínské moderní malby a hlavní hv?zdou byl práv? tento autor. Výstavu zorganizoval ?eský malí? Vojt?ch Chytil, který u?il na výtvarné akademii v Pekingu a byl osobním p?ítelem ?chi Paj-š’e. Další stopa m? zavedla do padesátých let.

OLD?ICH HEJTMÁNEK

Narodil se v roce 1964. Vystudoval obor restaurování um?leckých památek na SPŠ grafické a VŠCHT. Od roku 1979 se v?nuje sb?ratelství, studiu um?ní ?íny a Japonska a od roku 1990 obchodem s um?ním a starožitnostmi. Galerii a auk?ní d?m Arcimboldo založil a vede od roku 2009. V roce 2012 otev?el v Praze na Malé Stran? galerii Kunstkomora.

Old?ich Hejtmánek

Old?ich Hejtmánek

?chi Paj-š’

?chi Paj-š’
LN Co se vám poda?ilo zjistit?
Po vzniku ?ínské lidovérepubliky bylo ?eskoslovensko jednou z prvních zemí, které s ní navázalo diplomatické styky. Od roku 1949 do ?íny jezdily po?etné delegace. Byli tam nejen politici a diplomati, ale také malí?i, hudebníci, tane?níci a loutká?i. Do Pekingu cestovalinap?íklad Adolf Hoffmeister nebo Lubor Hájek, zakladatel sbírky orientálního um?ní v Národní galerii. Tém?? každý si cht?l z ?íny p?ivézt n?jaký suvenýr a dostali doporu?ení na n?kolik ?ínských malí??, mezi nimi byl práv? ?chi Paj-š’. N?kte?í se s ním dokonce setkali v ateliéru, ostatní nakoupili jeho díla v galerijní ?tvrti. Nikdo tenkrát netušil, jakou budou mít tyto obrazy jednou hodnotu. Prost? si je koupili, protože se jim líbily.

LN Jak byl tento malí? populární v ?ín??
Tenkrát mu bylo skoro devadesát a m?l za sebou závratnou kariéru. ?í?an?m se velmi líbilo, že pojal tradi?ní tušovou malbu moderním zp?sobem. ?chi Paj-š’ namaloval n?kolik tisíc obraz?, které se velmi dob?e prodávaly. M?l ?adu žák?, kte?í ho obdivovali a malovali v jeho stylu. Bylo ale i hodn? t?ch, kte?í ho kopírovali, aby se obohatili. ?íká se, že až devadesát procent jeho maleb, které jsou na trhu s um?ním, jsou falzifikáty. U nás mají ale kupci záruku, že je p?vod maleb ?chi Paj-š’e prokazatelný, protože v?tšinou z?staly v rodinách?eskoslovenských delegát?. N?kolik ?ínských expert? se po roce 1989 snažilo tyto malby vypátrat, ale neusp?li, protože neumí jazyk a nemají tady kontakty.

?chi Paj-š’

?chi Paj-š’

LN Kde jste dohledával jména jednotlivých delegát??
Lubor Hájek p?ivezl z ?íny n?kolik desítek t?chto maleb, které jsou d?ležitou sou?ástí sbírky orientálního um?ní Národní galerie. Tyto práce byly u nás n?kolikrát vystaveny, od padesátých let až po sou?asnost. Vyšly k nim katalogy a jsou zmín?né v n?kolika odborných textech. U jednotlivých obraz? je také informace o tom, kdo obrazy v?noval do sbírky Národní galerie. Podle t?chto údaj? jsem našel jednoho pam?tníka, který byl v padesátých letech v ?ín? a od n?j jsem získal kontakty na další delegáty. V roce 2010 jsem zorganizoval první aukci v Praze a tém?? okamžit? se mi ozvalo n?kolik lidí, kte?í si uv?domili, že mají vlastn? doma taky pár tušových maleb. Bu? to byli p?ímo ti pam?tníci nebo jejich p?íbuzní. 

LN V jakém stavu byly tyto obrazy?
To je naprosto r?zné. N?kdo si nechal malbu zarámovat a pov?sil si ji v obýváku. Po více než šedesáti letech je papír zažloutlý a barvy vybledlé. Tím je obraz znehodnocený do té míry, že už ho nelze prodat. Jiný si malbu uložil do šuplíku a vyndal ji jen p?i zvláštních p?íležitostech. Takové obrazy jsou v perfektním stavu a lze je vydražit za opravdu vysoké ?ástky. Mimochodem, takhle se prezentuje tušová malba v ?ín?. Tam nevisí obrazy na zdech, jsou uložené v šuplíku a majitel se s nimi pochlubí, jen když p?ijde návšt?va nebo se slaví n?jaké výro?í. 

LN Co vlastn? majitelé v?d?li o hodnot? obraz??
?asto pam?tníci ani jejich potomci netušili, jak jsou tyto malby cenné. Hned p?i první aukci mi jeden pán ?ekl: „Tohle mám po d?de?kovi, bude to tak za patnáct tisíc, ne?“ Když jsem mu odpov?d?l, že vyvolávací cena bude 350 tisíc, tak mi to skoro necht?l v??it. Nakonec byl úpln? v šoku, protože se dílo vydražilo za t?i miliony t?i sta tisíc. 

LN Kdo má dnes zájem o tvorbu ?chi Paj-š’e?
Kupují ho jen ?í?ané, u nás jeho obrazy totiž nikdo nesbírá. Na naše aukce do Prahy jezdí zástupci sb?ratel? nebo investi?ních fond?. V?tšinou p?ijede zhruba sto lidí, kte?í se zajímají o moderní ?ínskou malbu. Nejvíc oce?ují, že u nás jsou obrazy prokazateln? pravé. ?asto se ptají na p?vodního majitele, na rodiny delegát?. Pokud je to jen trochu možné, tak je propojíme a oni se pak s nimi setkají. Jsou nadšení, když mohou být s n?kým, kdo byl tenkrát v ?ín? a p?ivezl si pravého ?chi Paj-š’e. 


Foto popis| Na stop?. Old?ich Hejtmánek hledá um?lecká díla z Asie. 
Foto autor| FOTO MAFRA – PETR TOPI?Rubens Painting Cast Off by Metropolitan Museum as a Copy Authenticated as Real—Oops

04/03/15 | by Vilém Stránský [mail] | Categories: ze sv?ta, originály vers.falza

Link: https://news.artnet.com/art-world/metropolitan-museum-castoff-is-real-rubens-281609?utm_campaign=artnetnews&utm_source=032615daily&utm_medium=email

Rubens Painting Cast Off by Metropolitan Museum as a Copy Authenticated as Real—Oops

Sarah CasconeThursday, March 26, 2015

SHARE

Peter Paul Rubens, Portrait of a Young Girl, possibly Clara Serena Rubens (circa 1620–23).

Peter Paul Rubens, Portrait of a Young Girl, possibly Clara Serena Rubens (circa 1620–1623).

A new Peter Paul Rubens painting has been discovered, and it's a castoff from New York's Metropolitan Museum of Art.

Ben van Beneden, director of Antwerp's Rubenshuis, has now declaredPortrait of a Young Girl, possibly Clara Serena Rubens to be authentic, and is including it at the institution's upcoming exhibition “Rubens in Private: the Master Portrays his Family." The setting of the show makes the display of the portrait of Rubens's daughter all the more symbolic, as the Antwerp museum is the former house and studio of the Flemish Old Master.

The painting doesn't have a known provenance prior to the 1930s, and was downgraded to copy status by Rubens expert Julius Held in 1959, attributed to “a follower of Peter Paul Rubens."

It made its way to the Met in 1960, where the late Walter Liedtke subsequently catalogued it as a copy after Rubens (see Tragedy as Metropolitan Museum Curator Walter Liedtke Killed in Metro-North Train Crash and Metropolitan Museum Curator Walter Liedtke's Colleagues Remember His Work). The portrait was then sold to benefit the museum's acquisition fund at the 2013 Old Masters sale at Sotheby's.

The auction might have been the first indication that the portrait was more than it seemed: despite a humble $20,000–30,000 pre-sale estimate, the canvas fetched an impressive $626,500.

The painting was bought by an undisclosed London-based collector who has loaned it on a long-term basis to the Prince of Liechtenstein. For his collection in Vienna and Vaduz, the prince already owns an undisputed portrait of Rubens's daughter dating from 1616.

The Clara Serena portrait is not the first work that has been recently reattributed as an authentic Rubens. The Rape of the Daughters of Leucippus (1610–1611), from the National Museum of Art Architecture and Design in Oslo, had also been judged a copy by Held in the 1950s, but Rubens expert Nico Van Hout is now touting it as the real deal at London's Royal Academy (see Newly Authenticated Rubens Heads to the Royal Academy).

Rembrandt has also been the beneficiary of a recent reevaluation, as a self-portrait of the artist belonging to Britain's National Trust was deemed authentic last year (see $50 Million Rembrandt Selfie Authenticated).

Of course, attributions can also go the other way, as with Leonardo da Vinci's Virgin of the Rocks, which has doubts about its authenticity cast by recent scholarship (see Authenticity of Leonardo's Virgin of the RocksUnder Scrutiny) or Rembrandt's Child With a Soap Bubble, which was recovered 15 years after it was stolen in 1999, only for experts to contest its attribution to the master (see Confession in Theft of Alleged Rembrandt 15 Years Later).

Art historians remain divided on whether or not Portrait of Young Girl is an authentic Rubens.

Katelijne Van der Stighelen, another Rubens expert, agrees with Van Beneden, but the Art Newspaper reports that David Jaffe, former senior curator at London's National Gallery and a Rubens specialist, remains “doubtful." According to the New York Times, the Met is currently looking into the matter.

Peter Paul Rubens's Portrait of a Young Girl will be on view at the Rubenshuis in “Rubens in Private: the Master Portrays his Family" from March 28–June 28.

Italian Police Bust Art Smugglers and Seize $16 Million Picasso

04/03/15 | by Vilém Stránský [mail] | Categories: ze sv?ta, osudy

Link: https://news.artnet.com/art-world/italian-police-stop-picasso-smugglers-282174?utm_campaign=artnetnews&utm_source=032715daily&utm_medium=email

Italian Police Bust Art Smugglers and Seize $16 Million Picasso

Sarah CasconeFriday, March 27, 2015

SHARE

Pablo Picasso in Cannes, 1957 Photo: René Burri/Magnum via Time Magazine

Pablo Picasso in Cannes, 1957
Photo: René Burri/Magnum via Time Magazine.

Italian police have confiscated a €15 million ($16.33 million) painting by Spanish artist Pablo Picasso and an ancient Roman statue worth  €8 million ($8.71 million) from suspected smugglers.

The news comes on the heels of the announcement that Christie's New York has placed a $140 million estimate on Picasso's Les Femmes d'Alger (1955), a strong indication that the piece could break the record $142.2 million sale of Francis Bacon's Three Studies of Lucian Freud set in 2013 (see $140 Million Picasso at Christie's Is World's Most Expensive Painting at Auction).

The Picasso canvas picked up in Italy, as reported by the AFP, is believed to be a Cubist work from 1912, while the statue, which is said to be quite rare and well-preserved, is from the second or third century. Authorities seized the two artworks before they could be shipped out of the country.

Pablo Picasso, <em>Man With a Violin</em> (1912). Photo: courtesy Philadelphia Museum of Art.

Pablo Picasso, Man With a Violin (1912).
Photo: courtesy Philadelphia Museum of Art.

Picasso thefts have made major headlines in recent months, between the artist's former electrician being found guilty of possessing stolen Picasso artworks he claimed had been given him as a gift (see Picasso's Electrician, Pierre Le Guennec, Found Guilty, Must Return Paintings),and the Cubist Picasso painting stolen over a decade ago that US Customs officials discovered last month being passed off as a  cheap "art craft" gift (see Stolen Picasso Seized in Newark Shipped as $37 Christmas Present).

Though details about the provenance of the works recovered today are currently scarce, they are being described as similar to objects in the collections of the British Museum in London and the Vatican Museum. A press conference offering additional information is scheduled to be held today in Rome.

Follow artnet News on

The Art Money 20: Which Artists Have Performed Best at Auction Since 1995?

04/03/15 | by Vilém Stránský [mail] | Categories: ze sv?ta, aukce

Link: https://news.artnet.com/art-world/art-money-20-artists-performed-best-auction-since-1995-281454?utm_campaign=artnetnews&utm_source=032715daily&utm_medium=email

The Art Money 20: Which Artists Have Performed Best at Auction Since 1995?

Eileen Kinsella and Jonathan YeeFriday, March 27, 2015

SHARE

 

 

Source: artnet Analytics.

Source: artnet Analytics.

 

Which blue chip artists have performed the best from a financial standpoint in the past two decades?

The results might surprise you. Unlike other markets,  where values are tied to set parameters—think stocks and bonds—the value of art is far more subjective, not to mention influenced by so many factors all at once: fickle collector tastes; ever-shifting critical and public appreciation; condition of individual works; and of course supply and demand. Take works by Vincent van Gogh for instance, which despite having scored some of the highest prices at auction over the years, rarely actually come on the auction block. (See: Do Riches Await In the Van Gogh Market?).

Using the time period 1993-1997 as a baseline, we looked back at the artists who were already selling for more than $1 million each at auction at that time and then followed their market performance through 2015 by tracking average prices and the compound annual growth rate of average prices. Alberto Giacometti tops the list of performers (see chart above) though some of that track record may be due to recent auction activity, say in the past five years. Though the list is understandably heavy with names of Impressionist and modern artists, it also includes at least one Old Master (Canaletto) and several more contemporary names (Francis Bacon and Roy Lichtenstein). (See: The Old Masters Market Is Restoring Its Image to Make It Sexy and Canaletto, Caravaggio Fail to Sell at Christie's Worst Old Masters Sale Since 2002.)

Sotheby's experts say Alberto Giacometti's Chariot, which was conceived in 1950 and cast in 1951–2, could bring more than $100 million. Photo: Courtesy Sotheby's.

Alberto Giacometti's Chariot, which was conceived in 1950 and cast in 1951–2, sold for $101 million in New York this past May.
Photo: Courtesy Sotheby's.

In 2010, Giacometti's record vaulted to $103 million (£65 million) when Sotheby's London sold the sculpture L'homme qui marche I (1960). The next three highest prices were all set in the years since then or right before (between 2008 to 2010), indicating that the market had been gathering considerable momentum in the past decade alone (See: $101 Million Giacometti Leads At Sotheby's Sale).

A similar pattern of activity can be seen with Francis Bacon, where auction activity has been extremely robust in the past decade. Bacon is second on our list of best performers as viewed by compound annual growth of average price. Bacon has been a favorite of some of the newer-to-the-game über collectors of contemporary art, particularly from the Middle East and China. The record for the highest price ever achieved at auction was the $142.4 million paid for the triptych Three Studies of Lucian Freud (1969) sold at Christie's in November 2013.

Picasso might seem to be the natural choice for first place but his market has been lofty for quite a long time now (see $140 Million Picasso at Christie's Is World's Most Expensive Painting at Auction). Artnet Analytics research indicates that between 1993 and 1997, 79 of  Picasso's works sold for at least $1 million each at auction. But in terms of our measure of compound growth in price performance, his name turns up at #17.

Here is the complete list ranked in order from highest to lowest:

1. Alberto Giacometti
2. Francis Bacon
3. John Singer Sargent
4. Rene Magritte
5. Roy Lichtenstein
6. Camille Pissarro
7. Amedeo Modigliani
8. Georges Braque
9. Claude Monet
10. Marc Chagall
11. Fernand Leger
12. Canaletto
13. Wassily Kandinsky
14. Paul Cezanne
15. Joan Miró
16. Pierre-Auguste Renoir
17. Pablo Picasso
18. Alfred Sisley
19. Henry Moore
20. Henri Matisse

Want to Take a Look at Oprah Winfrey's Art Collection? She's Selling

04/03/15 | by Vilém Stránský [mail] | Categories: ze sv?ta, osudy

Link: https://news.artnet.com/in-brief/oprah-winfrey-furniture-auction-art-281046?utm_campaign=artnetnews&utm_source=032815daily&utm_medium=email

Want to Take a Look at Oprah Winfrey's Art Collection? She's Selling

Henri NeuendorfFriday, March 27, 2015

Oprah's collection of art and furniture from her Chicago home is hitting the auction block Photo: Maker.com

Oprah's collection of art and furniture from her Chicago home is hitting the auction block
Photo: Maker.com

Leslie Hindman Auctioneers have announced that they have secured the sale of Oprah Winfrey's decorative art and furniture collection from the media star's Chicago home.

The sale includes over 500 lots of English, French, and continental furniture, decorative arts, paintings, prints, drawings, porcelain, crystal, silver, memorabilia, clothing, and accessories.

Oprah has a number of fellow celebrity art collectors, including Madonna (see Take A Look Inside Madonna's $100 Million Blue-Chip Art Collection), Leonardo DiCaprio (see Take a Look Inside Leonardo DiCaprio's Growing Art Collection), and William Louis-Dreyfuss (see See the Artworks Billionaire William Louis-Dreyfus Is Gifting to Harlem Kids). The collection of the late Lauren Bacall is also hitting the block this spring (see Lauren Bacall's Art Collection To Hit Auction in Widely Anticipated Second Sale).

Among the most highly anticipated items is a oil painting by Hovsep Pushman titled The Little Mother, which depicts a young black girl wearing a flowered head scarf and cradling a white baby doll, and carries a pre-sale estimate of $35,000–45,000.

Richard Edward Miller, <em>The Red Scarf</em>, from the collection of Oprah Winfrey. Photo: Leslie Hindman Auctioneers.

Richard Edward Miller, The Red Scarf, from the collection of Oprah Winfrey.
Photo: Leslie Hindman Auctioneers.

 

Richard Edward Miller's The Red Scarf, a luminous painting of a naked woman standing at her window, is expected to be the evening's biggest sale at $80,000–120,000.

Proceeds from the sale will go towards the Oprah Winfrey Leadership Academy Foundation for Girls, which supports young women in South Africa throughout their education.

The foundation has enabled scores of young women to pursue higher education in their native country and at prestigious American institutions such as Stanford University, Atlanta's Spelman College, Massachusetts's Smith College, and Brown University in Providence, Rhode Island, among others.

Leslie Hindman, founder of Leslie Hindman Auctioneers said in a statement, “Oprah's acumen as a media icon and businesswoman has been an inspiration for millions. Perhaps even more inspiring is her dedication to altruistic endeavors, built on the foundation of sharing her success to better the lives of others."

The auction "Property from the Oprah Winfrey Collections" takes place on April 25 in Chicago.

Matthew Barney Sues Björk for Custody of Daughter

04/03/15 | by Vilém Stránský [mail] | Categories: ze sv?ta, osudy

Link: https://news.artnet.com/art-world/matthew-barney-bjork-custody-battle-284441?utm_campaign=artnetnews&utm_source=040215daily&utm_medium=email

Matthew Barney Sues Björk for Custody of Daughter

Sarah CasconeThursday, April 2, 2015

SHARE

Matthew Barney, Björk, and their daughter, Isadora, in happier times.

Matthew Barney, Björk, and their daughter, Isadora, in happier times.

It would seem that Icelandic songstress Björk's just can't catch a break: in the wake of the musician-cum-artist's critically lampooned retrospective at New York's Museum of Modern Art (see Ladies and Gentlemen, the Björk Show at MoMA Is Bad, Really BadMoMA Curator Klaus Biesenbach Should Be Fired Over Björk Show Debacle, and Art World Reacts to Christian Viveros-Fauné's Call for Klaus Biesenbach to Resign), her ex Matthew Barney has recently filed a lawsuit over the custody of their 12-year-old daughter, Isadora.

In his complaint, filed on March 31 against Björk Gunmundsdottir, as per the court's website, Barney claims that he is not getting his fair share of time with Isadora, and that the couple's daughter would prefer to split her time evenly with both parents.

The artist accuses Björk of “effectively sacrificing Doa's [Isadora's] emotional well-being in favor of her own selfish desires" in the suit, reports Page Six. The couple broke up in 2013 after some 13 years together.

Also per Page Six, Barney claims that Björk's “self-focused mindset .?.?. flows, in part, from her belief that as Doa's mother, she has far greater rights than I do as Doa's father; and, in part, from her insistence that I am solely to blame for the breakdown of our relationship and the end of our intact family."

Björk's just-released album Vulnicura (see Björk Will Release New Album Timed With MoMA Retrospective) is anchored by a 10-minute-long Barney diss track, "Black Lake," which includes the lines "family was always our sacred mutual mission/which you abandoned."

The New York portion of Björk's Vulnicura world tour concludes this week (see Björk to Play Six "Intimate" NYC Shows This Spring).

According to the suit, Isadora currently spends the fall in her mother's native Iceland, while returning to New York in the spring to attend St. Ann's School in Brooklyn Heights. Björk also splits her time between Reykjavik and New York.

artnet News reached out to Barney's lawyers at Mayerson Abramowitz & Kahn, a New York–based firm specializing in matrimonial and family law, but the firm declined to comment on the case.

Follow artnet News on Facebook and @sarahecascone on Twitter.

10 Los Angeles Art Power Couples You Need to Know

04/03/15 | by Vilém Stránský [mail] | Categories: ze sv?ta, osudy

Link: https://news.artnet.com/art-world/la-art-power-couples-284815?utm_campaign=artnetnews&utm_source=040315daily&utm_medium=email

10 Los Angeles Art Power Couples You Need to Know

Susan MichalsFriday, April 3, 2015

SHARE

Lauren Taschen, Benedikt Taschen.Photo: Nina Prommer/Patrick McMullan.

Lauren Taschen, Benedikt Taschen.
Photo: Nina Prommer/Patrick McMullan.

 

Art and power are two words already synonymous with Los Angeles, though more often than not, associated with the Hollywood set as opposed to the art crowd. But as Los Angeles continues to gain ground as one of the most up and coming (not to mention, important) art hubs globally, it's time to recognize those within the zip code, but who also remain outside the confines of the movie system (even if it's only peripherally). Here, in no particular order, are some of the top players on the scene, all of whom happened to be—for lack of a better term—‘camera-ready.'

1. Benedikt and Lauren Taschen (Book publisher, art consultant)
German art-book publisher Benedikt Taschen has long been recognized as a seminal force in the publishing and art worlds. Among the many art and fashion books his company Taschen regularly puts out, is Sumo, the iconic tome showcasing the work of photographer Helmut Newton, which came in at 66 pounds and 27.5 inches, and the earlier editions of which can now fetch in the five figures—the companies thickest books are now called sumos in homage (see Annie Liebovitz's "Sumo" Book Goes Beyond the Coffee Table.). His wife Lauren, an international art consultant and former head of VIP relations at Art Basel in Miami Beach, is also integral to the business. Together, their art collection is a motley crew of artists like Tom of Finland, Albert Oehlen, Jeff Koons, and Martin Kippenberger.

 

Shepard Fairey, Amanda Fairey.Photo: Clint Spaulding/ Patrick McMullan.

Shepard Fairey, Amanda Fairey.
Photo: Clint Spaulding/ Patrick McMullan.

2. Shepard and Amanda Fairey (artist, co-founder of Obey Giant)
Shepard Fairey's sticker campaign “Andre the Giant Has Posse" may have started it all, but it was the Barack Obama “Hope" poster that made the street artist a household name. Further propelling his fame was his pivotal role in the Oscar nominated documentary Exit Through the Gift Shop with fellow artist and pal, the elusive Banksy. His wife Amanda (immortalized by Fairey as “Commanda" for her role in his life and company) oversees the empire of their companies Obey Giant, Studio Number One, and the gallery Subliminal Projects, which regardless of whether Fairey is showcasing his work or one of his many artists, draws a packed house every time. (See Take an Exclusive Look at Shepard Fairey's Portlandia Cameo.)

 

Mark Ryden, Marion Peck. Photo: Mike Gardner/ Patrick McMullan.

Mark Ryden, Marion Peck. 
Photo: Mike Gardner/ Patrick McMullan.

3. Mark Ryden and Marion Peck (artists)
Cut from neo-Victorian cloth, painters Mark Ryden and Marion Peck are the king and queen of the Lowbrow/Pop Surrealism art scene. A long time cult figure, Ryden's latest show in LA was “The Gay 90's: West," atKohn Gallery in 2014. Nearly two years in the making, the show drew over 2,000 attendees the first day. Fellow artist Marion is the yin to Ryden's yang; stylistically one can see how each influences the other's work. They are the arbiters of fantasy and exaggerated kitsch, wrapped up in a colorful Victorian epitaph. Collectively, the artists have nearly half a million followers on social media, and their collector roster includes Cliff and Mandy Einstein, singer Katy Perry, and actor Leonardo DiCaprio.

2015 VANITY FAIR Oscar Party

Michael Govan, Katherine Ross.
Photo: Nicholas Hunt/Patrick McMullan.

 

4. Michael Govan and Katherine Ross (museum director at LACMA, fashion consultant)
The director of LACMA for over nine years now, Michael Govan has been integral in putting LA on the map for the art set, with his Art + Film annual gala (hosted by the aforementioned Mr. DiCaprio and Eva Chow). Fashion and luxury brand consultant Katherine Ross, Govan's wife, is also well entrenched in the LACMA brand as a member of the Director's Circle. Mr. Govan has a lot at stake in the coming years—a planned expansion of the LACMA campus, adding a 410,000-square-foot facility that will include a 20-acre campus. Building starts in 2018 (if Govan gets the half-billion dollars required to do so). Just about any day you run into Govan on the LACMA campus, he looks like he's stepped out of the pages of GQ; and together with Katherine (who has done stints at LVMH and Balenciaga), the twosome are considered one of the most stylish couples in LA.

Philippe Vergne, Sylvia Chivaratanond. Photo: Dustin Wayne/Patrick McMullan.

Philippe Vergne, Sylvia Chivaratanond. 
Photo: Dustin Wayne/Patrick McMullan.

5. Sylvia Chivaratanond and Philippe Vergne (curator, museum director at MOCA)
Brought on to stop the public relations debacle created by previous director Jeffrey Deitch, the former Dia Art Foundation alum Philippe Vergne was voted in unanimously as MOCA LA's new director in 2014. Adjunct curator of American art for Centre Pompidou Museum and Foundation, Sylvia Chivaratanond (Vergne's spouse) advises on acquisitions. Some of the works acquired under her tenure include the art of Sterling Ruby, Mark Bradford, Rachel Harrison, Ana Mendieta, Fernanda Gomes, and Alex Israel. Highlights coming up for Vergne include a MOCA gala honoring John Baldessari on May 30th and a solo exhibition of Matthew Barney's works in September.

Rosie Riedl and Stefan Simchowitz. Photo: Getty Images.

Rosie Riedl and Stefan Simchowitz. 
Photo: Getty Images.

6. Stefan Simchowitz and Rosi Riedl (art consultant, former model and muse)
Stefan Simchowitz is a lightning rod for controversy in the art world. The former Aussie model Rosi Riedl—Simchowitz's ex-wife and current domestic partner—is the power behind the throne for all things “Simco," including their current residence, which is part home, part salon. Most recently, the collector/consultant/gallerist/provocateur helped the Depart Foundation inaugurate its LA locale, with a display of paintings by Kour Pour. His Svengali-like techniques related to ‘discovering artists' may have put him in the hot seat recently, but make no mistake—Simco has a keen eye for talent. (See Christopher Glazek Annotates His NYT Stefan Simchowitz Story.)

Eva Chow, Michael Chow.Photo: David Crotty/ Patrick McMullan.

Eva Chow, Michael Chow.
Photo: David Crotty/ Patrick McMullan.

7. Michael and Eva Chow (restaurateur, co-chair Art+Film gala)
Michael Chow, the 76-year-old restaurateur, collector, and artist (he just had his debut solo exhibition in Beijing—see Michael Chow's Art Show in Beijing Is Anything But Saucy) moves seamlessly between his various interests: food, art, fashion, and film. LACMA trustee Eva Chow is co-chair (with friend Leonardo DiCaprio) of the museum's yearly Art+Film Gala, which has become the LA event to rival the Oscars. Under her tutelage, the gala netted $4.1 million in 2013 and $3.85 million in 2014 and regularly brings in stars and collectors alike, including Salma Hayek, Nicolas Berggruen, and Eugene Sadovoy. In addition, Eva is on the board of governors for The Broad—Eli and Edythe Broad's three-story, $130 million contemporary art museum in downtown LA.

Mandy Einstein, Clifford Einstein.Photo: David Crotty/Patrick McMullan.

Mandy Einstein, Clifford Einstein.
Photo: David Crotty/Patrick McMullan.

8. Cliff and Mandy Einstein (advertising executive, former nationally ranked tennis player)
Lifelong collectors Cliff and Mandy Einstein's assemblage of contemporary art certainly has range. Over 80 artists currently hold court in the couple's collection, among them James Turrell, Sterling Ruby, Kiki Smith, and Mark Grotjahn. Currently, he's Chairman Emeritus of MOCA LA and holds an honorary PhD from Otis College of Art and Design where he's been a trustee and lecturer on the creative process and art in today's society. Their 30 years of collecting has been showcased in virtually every major art publication. Their free-standing Turrell “Skyspace" work (one in an edition of 65) was also the first to enter a private collection in the U.S. Appreciation for the arts also happens to run in the family—Mr. Einstein's brother is actor Albert Brooks and his sister-in-law is the artist Kimberly Brooks.

Tobey Maguire, Jennifer Meyer.Photo: David Crotty/ Patrick McMullan.

Tobey Maguire, Jennifer Meyer.
Photo: David Crotty/ Patrick McMullan.

9. Tobey Maguire and Jennifer Meyer (actor, jewelry designer)
Jennifer Meyer is a successful jewelry designer, with her works for sale in Barney's and worn by actresses including Drew Barrymore and Reese Witherspoon. DiCaprio bestie and fellow actor Tobey Maguire has an eye for art (see Art LA Contemporary Steps Up Its International Game andTake a Look Inside Leonardo DiCaprio's Growing Art Collection). His haunts include the Armory Show and Art Basel in Miami Beach, where, nearly a decade ago, he made the news when he bought a work by Japanese artist Kaz Oshiro. He's also a fan of Mark Ryden, and the street artist KAWS. Last month, the Maguires put their Brentwood home on the market for $10.3 million; perhaps the couple needs a bigger place to hold their expanding art collection.

 

Eli Broad, Edythe Broad.Photo: David Crotty/ Patrick McMullan.

Eli Broad, Edythe Broad.
Photo: David Crotty/ Patrick McMullan.

10. Eli and Edythe Broad (Philanthropists)
Eli and Edythe Broad have been collecting for over 40 years and during that time, have put together a collection of more than 200 artists, including Jasper JohnsCindy ShermanAndy WarholBarbara Kruger, and Roy Lichtenstein. Their Broad Art Foundation has loaned over 8,000 works of art to nearly 500 museums and universities worldwide. Their two foundations have assets valued at $2.7 billion. He is a life trustee and was the founding chairman of The Museum of Contemporary Art in Los Angeles. He's also a life trustee of the Los Angeles County Museum of Art, the California Institute of Technology, and the Museum of Modern Art in New York. To top it off, the Broads have a museum with their names on the door (not to mention, it's designed by Diller Scofidio + Renfro), which will open to public this September. Admission? Permanently free.

 

Spanish Psychic Pilar Abel Files Suit Claiming to Be the Daughter of Salvador Dalí

03/17/15 | by Vilém Stránský [mail] | Categories: ze sv?ta, osudy, ArtBohemia

Link: http://news.artnet.com/art-world/illegitimate-daughter-salvador-dali-277668?utm_campaign=artnetnews&utm_source=031615daily&utm_medium=email

Spanish Psychic Pilar Abel Files Suit Claiming to Be the Daughter of Salvador Dalí

Lorena Muñoz-AlonsoMonday, March 16, 2015

SHARE

Pilar Abel and Salvador Dali<br>Photo via: NY Daily News and the Telegraph

Pilar Abel and Salvador Dalí
Photo via: NY Daily News and the Telegraph

Pilar Abel, a 58-year-old astrologist and tarot reader from Gerona, Spain, has filed a paternity suit in a Madrid court, claiming she is the daughter of the Spanish artist Salvador Dalí, El Mundo reports.

Abel has also asked the court to allow the exhumation of Dalí's remains, so accurate DNA tests can be done. Dalí died in 1989 (see $200 Antique Shop Find Identified as Salvador Dalí's First Surrealist Work).

According to Abel, her mother used to work as domestic help for a family who would often vacation in Cadaqués, where Dalí also had a house. The surrealist painter and the young maid became friendly, and their friendship soon developed into a full-fledged illicit affair in 1955, the result of which is allegedly Pilar Abel, who was born in 1956.

At the time, Dalí was married to his muse, Gala, with whom he never had any children.

This is not the first time that Abel tries to prove she is the daughter of one of the world's most iconic artists. In 2007 and 2008, she had some DNA tests done using hair and skin remains from Dalí's death mask, but the results proved inconclusive (see Forger's Death Mask Bought by Rijksmuseum).

Undeterred, Abel has now taken her battle to court. But she has a set of strong opponents: the heirs of the painter, who are, specifically, the tax office and public administration of Spain, and the Dalí Foundation,according to the Guardian (see Salvador Dalí Gets His Face on a Banknote).

Interestingly, Abel's lawyer is Francesc Bueno, who's known in the Spanish media for having represented Albert Solá, a waiter who, in 2012, lodged—and lost—a paternity suit against Juan Carlos I of Spain, King of Spain at the time (he abdicated last year).

Abel seems anything but discouraged. She says her mother told her countless times that Dalí was her father, and she is fond of mimicking the gestures and mannerisms her alleged father was famous for, to highlight their physical similarities. “The only thing I am missing is the moustache," she is fond of saying (see Buy a Copy of Salvador Dalí's Erotic Cookbook).

Meanwhile, Nicolas Descharnes—son of the close friend and official biographer of Dalí, Robert Descharnes, to whom Abel had turned to for help in 2007—told the Spanish news agency EFE in 2008 that there was “no relationship between this woman and Salvador Dalí."

For more coverage on paternity or maternity attributions related to great artists, see Was the Mona Lisa Leonardo's Mother and a Chinese Slave?

Follow artnet News on Facebook and @selfselector (Lorena Muñoz-Alonso) on Twitter.

Take A Look Inside Madonna's $100 Million Blue-Chip Art Collection

03/17/15 | by Vilém Stránský [mail] | Categories: ze sv?ta, osudy, ArtBohemia

Link: http://news.artnet.com/people/madonnas-art-collection-277970?utm_campaign=artnetnews&utm_source=031715daily&utm_medium=email

Take A Look Inside Madonna's $100 Million Blue-Chip Art Collection

artnet NewsTuesday, March 17, 2015

SHARE

Madonna Photo: Marie Havens/Patrick McMullan

Madonna
Photo: Marie Havens/Patrick McMullan

We already know that Madonna once possessed several works by Basquiat (which were eventually destroyed by the artist—see Madonna Says Jean-Michel Basquiat Took Back and Destroyed Paintings He Gave Her) and is the proud owner of one of only five paintings Frida Kahlo created during her time in Detroit (which she refused to loan to the Detroit Institute of Arts for their current exhibition—see Madonna Refused to Loan a Frida Kahlo Painting to Detroit Institute of Arts for Blockbuster Show). But what else does the Material Girl's art collection, rumored to be worth over $100 million, hold? Here's a look at some of the work she's acquired over the years.

 

Les Deux Bicyclettes displayed in one of Madonna's homes. Photo: Architectural Digest

Fernand Legér, Les Deux Bicyclettes displayed in one of Madonna's homes.
Photo: Architectural Digest

1. Fernand Léger
Madonna began seriously collecting in 1987, when she purchasedFernand Legér's Les Deux Bicyclettes (1944) for just $1 million—a steal given today's prices for a similar work.

 

Fernand Legér, Trois Femmes à la Table Rouge (Three Women at the Red Table) (circa 1921). Photo: Sotheby's.

Fernand Legér, Trois Femmes à la Table Rouge (Three Women at the Red Table) (circa 1921).
Photo: Sotheby's.

In 2013, Madonna sold another Legér, Trois Femmes à la Table Rouge (Three Women at the Red Table), at Sotheby's for $7.2 million. She donated the proceeds to her own Ray of Light Foundation, which supports education projects for girls in the Middle East and South Asia.

 

Tamara de Lempicka, Nana de Herrera (1928). <br> Photo: artnet

Tamara de Lempicka, Nana de Herrera (1928). 
Photo: artnet

2. Tamara de Lempicka
The singer bragged about her extensive collection of Tamara de Lempicka paintings in a 1990 interview with Vanity Fair. "I have a ton of her paintings in New York," she said. "I have a Lempicka museum."

Lempicka, a Polish Art Deco painter widely thought of as "the first woman artist to be a glamour star," has been a favorite of celebrity collectors since the 1930s. Her colorful, graphic style and feminine subjects make her an obvious choice for the pop star and fashion icon.

 

Man Ray, Kiki de Montparnasse (1932).

Man RayKiki de Montparnasse (1932).

3. Man Ray
At the time, Madonna reportedly had a nude photograph of Kiki de Montparnasse by Man Ray in her Los Angeles living room, alongside an image of boxer Joe Louis shot by Irving Penn (see 12 Artists Who Do BDSM Better Than 50 Shades of Grey).

Frida Kahlo, Self Portrait with Monkey (1940).

Frida Kahlo, Self Portrait with Monkey (1940). 
Photo: artnet

 

4. Frida Kahlo and Diego Rivera
She also had a painting of a female nude by Diego Rivera, and Kahlo'sSelf Portrait with Monkey (1940). Then, of course, there is Kahlo's My Birth. “If somebody doesn't like this painting," Madonna told Vanity Fairin 1990, “then I know they can't be my friend" (see Diego Rivera and Frida Kahlo Blockbuster at Detroit Institute of Arts Traces a Tragic Romance).

 

Pablo Picasso, Buste de femme à la frange (1938).

Pablo PicassoBuste de femme à la frange (1938). 
Photo: artnet

 

5. Pablo Picasso
It's clear that Madonna is partial to making truly blue-chip purchases, and prefers the modernists above all else. In 2000, at Christie's she payed almost $5 million for Picasso's Buste de Femme à la Frange(1938) (see Picasso's Granddaughter Is Selling $290 Million Worth of His Art).

 

Marilyn Minter, Green Pink Caviar (2008).

Marilyn MinterGreen Pink Caviar (2008). 
Photo: Courtesy Marilyn Minter Studio

6. Marilyn Minter
While she may gravitate toward undisputed classics like Picasso and Kahlo, her collection isn't without some contemporary influence. She is rumored to own at least one Damien Hirst, and is also an avid fan ofMarilyn Minter. She even used one of Minter's videos, Green Pink Caviar, as part of her 2008 "Sweet and Sticky" tour. "She's owned my work for years," Minter told the Los Angeles Times. "She's always been a fan" (for more on Minter see Spotlight on Art Basel Miami Beach 2013).

For more celebrity art collections, see From Hollywood to the Art World, the New Celebrity CollectorsTake a Look Inside Leonardo DiCaprio's Growing Art Collection, and Here's a Sneak Peek at Beyoncé and Jay Z's Art Collection.

Follow artnet News on Facebook.

Take a Look Inside Leonardo DiCaprio's Growing Art Collection

03/14/15 | by Vilém Stránský [mail] | Categories: ze sv?ta, osudy, ArtBohemia

Link: http://news.artnet.com/art-world/leonardo-dicaprios-art-collection-275860?utm_campaign=artnetnews&utm_source=031115daily&utm_medium=email

Take a Look Inside Leonardo DiCaprio's Growing Art Collection

Daria DanielWednesday, March 11, 2015

SHARE

Leonardo DiCaprio. Photo: wsj.com

Photo: wsj.com

 

He's just acquired a 1973 work by Frank Stella. In May 2013, he pocketed a Takashi Murakami painting at a Christie's sale he orchestrated. He has for a long time coveted the canvases of Jean-Michel Basquiat and now, Ed Ruscha and his childhood memories involve cartoonists Robert Williams and Robert Crumb. Oh, and as an ultimate emblem of his art world stature, he's sat for a portrait byElizabeth Peyton.

The acclaimed actor and art-aficionado Leonardo DiCaprio has developed an acute eye for up-and-coming artists and amassed an impressive collection over the years (see From Hollywood to the Art World, the New Celebrity Collectors). He is also frequently seen behind the scenes at major auctions, like the Christie's $248 million Contemporary Art Sale in November 2011, and the $219 million Sotheby's Impressionist and Modern Art Sale in May 2014.

Here's a run-down of some of the work he's collected over the years.

Jean-Pierre Roy, Nachlass (2015). Photo: The Creators Project.

Jean-Pierre Roy, Nachlass (2015). 
Photo: The Creators Project.

This past weekend at PULSE Art Fair in New York, DiCaprio scooped upNachlass (2015) by Brooklyn-based artist Jean-Pierre Roy after seeing a picture of the work exhibited on the Instagram account of Gallery Poulsen from Copenhagen (see DiCaprio Buys Art on Instagram).

Frank Stella, Double Gray Scramble (1973). Photo: moma.org

Frank Stella, Double Gray Scramble (1973). 
Photo: moma.org

At Art Basel in Miami Beach this past December, DiCaprio acquired an important 1973 Frank Stella work from Marianne Boesky gallery for nearly $1 million. Though the gallery primarily carries Stella's later stainless steel sculptures, the artist's work produced between 1970 and 1974 would resemble his quite minimal Polish Village series or his concentric squares series, characterized by bold and colorful geometric shapes.

Andreas Gursky, Ocean V (2010). Photo: christies.com

Andreas GurskyOcean V (2010). 
Photo: christies.com

At a Christie's sale DiCaprio organized to benefit his environmental foundation, the auction lots betrayed his artistic inclinations (see Meet 20 of the World's Most Innovative Art Collectors). On view at "The 11th Hour" sale were Mark Grotjahn's Untitled (Standard Lotus No.11, Bird of Paradise, Tiger Mouth Face 44.01) (2012), and Andreas Gursky's Ocean V(2010), from DiCaprio's private collection.

Takashi Murakami, Mononoke (2013). Photo: christies.com

Takashi Murakami, Mononoke (2013). 
Photo: christies.com

At this same auction, DiCaprio bid on Takashi Murakami's Mononoke(2013), which he bought for $735,000.

Pablo Picasso, Fillette (1939-40). Photo: gmurzynska.com

Pablo PicassoFillette (1939-40). 
Photo: gmurzynska.com

At Art Basel in Miami Beach in December, DiCaprio consulted with his dealer friend David Nahmad on a Picasso drawing on view, presumably at Zurich-based Galerie Gmurzynska, who boasted a drawing entitledFillette (1939) by the Spanish master and whose booth was a celebrity magnet at the fair.

A Picasso drawing also featured as an item at Leonardo's charity gala in Saint-Tropez this past August (see Billionaire Buys $1 Million Picasso Sketch at Leonardo DiCaprio Gala). And that's not all—DiCaprio was seen peering over the glass sky-box of a Picasso-heavy Sotheby's sale in May of this year (see Erratic Bidding at Sotheby's $219 Million Sale of Impressionist and Modern Art). Seems like the actor has a thing for the Spanish artist.

Oscar Murillo, Untitled (Drawings off the wall) (2011). Photo: phillips.com

Oscar MurilloUntitled (Drawings off the wall) (2011). 
Photo: phillips.com

DiCaprio was seen perusing the Philips auction sale “Under the Influence," where Oscar Murillo set a personal record of $401,000 with his Untitled (Drawings off the wall) (2011). Vanity Fair has suggested that the sale might have belonged to the hat-bearing actor.

Walton Ford, The Tigress (2013). Photo: paulkasmingallery.com

Walton FordThe Tigress (2013). 
Photo: paulkasmingallery.com

At a Berlin exhibition a few years ago, DiCaprio discovered Walton Ford's watercolors. The painter's depictions of extinct and endangered species like the elephant bird or the Tasmanian tiger, match DiCaprio's own concern for environmental protection. Walton Ford is represented by Paul Kasmin Gallery in New York. His work also featured in DiCaprio's Christie's sale.

Robert Crumb, Mr. Natural (1976). Photo:comicartfans.com

Robert Crumb, Mr. Natural (1976). 
Photo:comicartfans.com

In an April 2013 interview with the Wall Street Journal, DiCaprio relays that his father introduced him to Los Angeles-based illustrative artists Robert Williams and Robert Crumb in the 1970's and 1980's. We wouldn't be surprised if Leo has coveted some of their earlier cartoons as part of a childhood memorabilia collection.

Jean-Michel Basquiat, Untitled (Boxing Ring) (1981). Photo: acquavellagalleries.com

Jean-Michel Basquiat, Untitled (Boxing Ring) (1981). 
Photo: acquavellagalleries.com

One of the actor's first important purchases was a Jean-Michel Basquiat drawing, though which one it is hasn't been confirmed.

“In New York, Andy Warhol, Basquiat, Francesco Clemente and Julian Schnabel were the guys who were big in the 1980's when I began to understand art better. They were my heroes, and I've continued to be a huge admirer of Basquiat," DiCaprio told the Wall Street Journal.

He was also seen previewing the Brant Foundation's Andy Warhol exhibition in May 2013 with mega-dealer Helly Nahmad. He may have laid his hand on a few choice Warhols as well.

"Metropolis" (1927). Heinz Schulz-Neudamm design minus the German writing. Photo: theguardian.com

"Metropolis" (1927). Heinz Schulz-Neudamm design minus the German writing. 
Photo: theguardian.com

DiCaprio has admitted to collecting vintage movie posters from the golden era of Hollywood. These rare lithograph prints were used as wall advertisements and can fetch up to $700,000. It is believed that DiCaprio purchased this Metropolis poster for $690,000 in 2005.

Ed Ruscha, Standard Station (1966). Photo: lacma.org

Ed Ruscha, Standard Station (1966). 
Photo: lacma.org

Robert Williams introduced DiCaprio to other LA artists, Ed Ruscha, Todd Schorr, and Mark Ryden. It wouldn't be surprising if this throng of talent is represented in his private collection, especially the works of Ed Ruscha and Mark Ryden, who also featured in the actor's Christie's sale.

Urs Fischer, Good Problem (2015). Photo: christies.com

Urs Fischer, Good Problem (2015). 
Photo: christies.com

Recently, DiCaprio said he was "excited" by the work of sculptor Urs Fischer, whose Good Problem (2013) featured in “The 11th Hour" auction.

Elizabeth Peyton, Leonardo (2013). Photo: christies.com

Elizabeth Peyton, Leonardo (2013). 
Photo: christies.com

Two years ago, Leo posed for painter Elizabeth Peyton. The portrait realized $1 million at “The 11th Hour" sale in May 2013. He may very well carry a few of her portraits and drawings in his collection.

Torvosaurus gurneyi. predatory dinosaur. Photo: nationalgeographic.com

Torvosaurus gurneyi
Photo: nationalgeographic.com

The natural-history museum was a DiCaprio childhood staple, and he has since accumulated an important collection of fossils in his home, consisting mainly of predatory dinosaurs.

Leonardo Da Vinci, Annunciation (1475).  Photo: virtualuffizi.com

Leonardo Da Vinci, Annunciation (1475). 
Photo: virtualuffizi.com

Work by DiCaprio's namesake, Leonardo da Vinci, is housed in the hallowed halls of the Uffizi Gallery in Florence, Italy. The actor's parents stood in front of a Da Vinci painting at the Uffizi when they decided to name their son Leonardo. DiCaprio has returned to the gallery to examine the Leonardo works for himself. Of notable view at the gallery are Adoration of the Magi (1452) and Annunciation (1459).

Follow artnet News on Facebook and @dariadaniel_m on Twitter.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 63 >>

M?JTE DOBROU NÁLADU. DOBRÁ NÁLADA SICE VAŠE PROBLÉMY NEVY?EŠÍ, ALE NAŠTVE TOLIK LIDÍ KOLEM, žE STOJÍ ZA TO SI JI UžÍT... (Jan Werich)
Duben 2015
Po Út St ?t So Ne
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Hledání

powered by b2evolution free blog software